loga ue

O projekcie

Projekt pn. „AKCJA ADAPTACJA- wsparcie adaptacyjne na rynku pracy” realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

CEL PROJEKTU
Głównym celem Projektu jest wzrost zdolności adaptacyjnych w zakresie rynku pracy wśród 140 osób (78 kobiet i 62 mężczyzn) zagrożonych utratą zatrudnienia, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz odchodzących z rolnictwa z terenu województwa świętokrzyskiego do marca 2026 r.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

1 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2026 r.

OFEROWANE WSPARCIE

Każdy Uczestnik/czka Projektu zostanie objęty kompleksowym wsparciem z zakresu:

KREOWANIA KARIERY

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) z elementami PORADNICTWA ZAWODOWEGO I JOBCOACHINGU- 6 godzin na Uczestnika/czkę Projektu
oraz

POŚREDNICTWO PRACY- wsparcie godzinowe dostosowane do potrzeb Uczestników/czek Projektu
KURSY - dostosowane do potrzeb Uczestników/czek Projektu oraz zapotrzebowania rynku pracy (zakładka - JAKIE KURSY)

EFEKTY PROJEKTU

Realizacja projektu podniesie kompetencje i/ lub kwalifikacje Uczestnika/czki Projektu, które zwiększą ich szanse na poprawę sytuacji na rynku pracy. Projekt przyczyni się do wzrostu zdolności adaptacyjnych w zakresie rynku pracy. Uczestnicy/czki Projektu zostaną zachęceni do inicjatyw w zakresie uczenia się przez całe życie, pobudzona zostanie chęć rozwoju i aktywności zawodowej, kontynuacja kształcenie rozwijanie kwalifikacji i kompetencji oraz zapewnienie efektywności zatrudnieniowej lub utrzymanie zatrudnienia, a także rozwój zawodowy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 027 431,25 zł. w tym dofinansowanie z UE 974 831,25 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

ws2.png

logo