loga ue

Rekrutacja

DLA KOGO JEST PROJEKT

Uczestniczką/Uczestnikiem projektu może być osoba należąca do minimum jednej z niżej wymienionych grup:

 • Osoby zagrożone utratą zatrudnienia (Pracownik zatrudniony u pracodawcy, który
  w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika)
  • dokumenty potwierdzające status: informacja od pracodawcy, że w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonywał zwolnień leżących po jego stronie albo dokonywał likwidacji stanowisk pracy + kserokopia umowy + zaświadczenie z ZUS uwzględniające wszystkie tytuły ubezpieczenia (druk US-7);

 • przewidziane do zwolnienia (osoba pracująca znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika)
  • dokumenty potwierdzające status: kserokopia umowy + wypowiedzenie umowy i/lub zaświadczenie pracodawcy + zaświadczenie z ZUS uwzględniające wszystkie tytuły ubezpieczenia (druk US-7);
  • dokumenty potwierdzające status: kserokopia umowy, informacja od pracodawcy + zaświadczenie z ZUS uwzględniające wszystkie tytuły ubezpieczenia (druk US-7);
  • dokumenty potwierdzające status: kserokopia umowy oraz informacja od pracodawcy + zaświadczenie z ZUS uwzględniające wszystkie tytuły ubezpieczenia (druk US-7).

 • Osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika
  • dokumenty potwierdzające status: świadectwo pracy oraz zaświadczenie z MUP/PUP/ZUS o braku zatrudnienia (dokument ważny 30 dni).

Umowa o pracę rozwiązana za porozumieniem stron nie jest uznawana jako zwolnienie z przyczyn pracodawcy.

 • Osoby odchodzące z rolnictwa (osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).
  • dokumenty potwierdzające status: zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu – dokument ważny 30 dni oraz oświadczenie o zamiarze „przejścia” z ubezpieczenia w KRUS do ZUS

Do najczęstszych sytuacji, które doprowadziły do utraty pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, należy zaliczyć m.in.: ogłoszenie upadłości pracodawcy, jego likwidację, działania restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwie polegające na likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.


CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?

Najszybszą drogą aby zapisać się na kurs, którym są Państwo zainteresowani jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście / pocztą do jednostki ZDZ realizującej kurs.


Formularz Zgłoszeniowy pobierz

Regulamin pobierz

ws2.png

logo